Cherryburn, Station Bank, Mickley, Northumberland, NE43 7DD