195 Gladstone Street, Blyth, Northumberland, NE24 1HY